Regulamin Stowarzyszenia zwykłego Kobiety Żeglują z dnia 31 października 2023, wynikający z ustawy o stowarzyszeniach Art.40 Ust 1b.

Zarząd Stowarzyszenia:

Emilia Magdalena Witkowska - prezes

Marta Borkowska – członek zarządu

Barbara Staniewicz-Zalewska – członek zarządu

Regulamin

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę ‘Kobiety Żeglują’ i zwane jest dalej “Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
 4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska z uwzględnieniem północnej części Polski.
 6. Siedziba Stowarzyszenia: ul. Dunikowskiego 15B/14; 80-524 Gdańsk.
 7. Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd, wybierany przez członków Stowarzyszenia.
 8. Celem działania Stowarzyszenia jest:
  1. Aktywacja Kobiet w środowisku żeglarskim.
  2. Promowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego żeglarstwa.
  3. Wspieranie kobiet rozpoczynających przygodę z żeglarstwem lub podnoszących swoje kwalifikacje.
 9. Stowarzyszenie realizuje swój cel nieodpłatnie poprzez:
  1. Organizację kobiecych rejsów oraz ułatwienie kobietom dostępu do żeglarstwa.
  2. Współpraca ze szkołami oraz firmami z branży żeglarskiej.
  3. Spotkania i warsztaty motywacyjne o tematyce żeglarskiej.
 10. Członkiem stowarzyszenia może być tylko kobieta posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych oraz będąca obywatelem polskim. Mężczyźni mogą zostać członkami wspierającymi.
 11. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd.
 12. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. Uchwały mogą być podejmowane także drogą internetową, poprzez platformy internetowe i są protokołowane.
 13. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków. W sprawach określonych w par. 15 pkt. 11-15 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia. Walne Zebrania Członków mogą się odbywać on-line, poprzez platformy komunikacyjne i są protokołowane.
 14. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, którą stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. Walne Zebranie Członków odbywa się minimum raz w roku kalendarzowym lub w razie konieczności.
 15. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy m.in:
  1. ustalanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
  3. ustalanie sposobu pobierania składek członkowskich wraz oraz ich wysokości,
  4. rozpatrywanie odwołań i skarg, w tym także dotyczących działalności Zarządu,
  5. kontrola polityki finansowej Stowarzyszenia, zarządzanie środkami finansowymi, zgodnie z przepisami prawa, podjętymi uchwałami i obowiązującym Regulaminem
  6. wybór i odwołanie Zarządu,
  7. kontrola działań podjętych przez Zarząd,
  8. powołanie pełnomocnika do reprezentowania i działania w imieniu Stowarzyszenia na zewnątrz, w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa,
  9. uchwalanie zmian Regulaminu,
  10. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia, przeznaczenia majątku i wyborze likwidatora,
  11. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  12. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
  13. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
  14. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
  15. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.,
 16. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd lub 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący.
 17. Nowych członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 18. Członek ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  2. uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  3. korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
  4. składać wnioski oraz inspirować działania zmierzające do realizacji celów Stowarzyszenia.
 19. Członek obowiązany jest do: a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów; b. przestrzegania Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia; c. terminowego opłacania składek.
 20. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków.
 21. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:
  1. śmierci członka.
  2. złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
  3. niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia.
  4. podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia.
  5. działania na szkodę Stowarzyszenia.
  6. niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 12 miesięcy oraz zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 12 miesięcy.
 22. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 23. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków i wybierany jest przez Walne Zebranie Członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 2 członków Zarządu. Na funkcję Prezesa wybiera Walne Zebranie Członków.
 24. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności.
  2. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
  3. Opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia.
  4. Przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa.
  5. Przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia.
  6. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
  7. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
  8. Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 25. Podjęcie przez Zarząd decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:
  1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
  2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
  3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
  4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
  5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł
 26. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 27. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, w obecności co najmniej połowy składu organu. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał decydujący głos posiada Prezes Zarządu.
 28. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organów może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie danego organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.
 29. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
 30. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
  1. składek członkowskich
  2. dotacji
  3. darowizn
  4. zbiórek publicznych
  5. spadków,
  6. zapisów,
  7. dochodów z majątku stowarzyszenia
 31. Każdy członek odpowiada za zobowiązania Stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze Stowarzyszeniem. Odpowiedzialność członków powstaje dopiero, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia okaże się bezskuteczna.
 32. Zmiana Regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby Członków.* Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.
 33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.