Ochrona danych osobowych – informacja dla członkiń/członków Stowarzyszenia „Kobiety żeglują” z siedzibą przy ul. Dunikowskiego 15B/14, 80 – 524 Gdańsk, (dalej zwanego „Stowarzyszeniem”) oraz osób, których dane Stowarzyszenie przetwarza

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przez Stowarzyszenie w Gdańsku jest Stowarzyszenie;
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją celów Stowarzyszenia, w szczególności aktywacji kobiet w środowisku żeglarskim, promowania bezpiecznego i odpowiedzialnego żeglarstwa, wspierania kobiet rozpoczynających przygodę z żeglarstwem lub podnoszących swoje kwalifikacje, oraz na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: a) art. 6 ust. 1 lit. a, b,c oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; b) art. 40 – 43 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j.Dz.U. 2020 r. poz.2261); c) art. 12 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.164);
  3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umów zawartych w celu realizacji celów Stowarzyszenia;
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas i w sposób określony przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także w sposób określony przepisami kancelaryjnymi obowiązującymi u Administratora;
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa);
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne, w szczególności w celu uzyskania członkostwa Stowarzyszenia lub zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa Stowarzyszenia lub zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem.